Společnost Paleto s.r.o., IČO: 17938635, se sídlem Hradecká 1172/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soud v Hradci Králové oddíl C 50607 (dále jen „Prodejce“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) upravuje vzájemná práva a povinnosti Prodejce a osob, které s Prodejcem uzavřely kupní smlouvu na základě výhry aukční nabídky na platformě dostupné z internetové stránky www.paleto.eu (dále jen „Kupující“ a „Smlouva“). Uzavírání Smluv a provoz platformy upravují samostatné obchodních podmínky.

1.2 Bude-li předmětem Smlouvy zboží, které je propojeno s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohlo plnit své funkce (dále jen „zboží s digitálními vlastnostmi“) rozumí se zbožím i zboží s digitálními vlastnostmi. U zboží s digitálními vlastnostmi se ustanovení týkající se zboží použijí také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba; to neplatí, je-li z obsahu Smlouvy i z povahy zboží zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

1.3 Reklamační řád je vydán dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4 Pokud není v Reklamačním řádu stanoveno jinak, práva a povinnosti Prodejce a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2158 až 2174b Občanského zákoníku).

1.5 Pokud není níže uvedeno jinak, Reklamační řád se vztahuje jak na případy, kdy Kupujícím je osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“), tak i na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, jež jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).

1.6 Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek Prodejce upravujících uzavírání Smluv.

2. VADA ZBOŽÍ

2.1 Prodejce odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí Kupujícím nemá vady. Prodejce zejména odpovídá Kupujícímu-Spotřebiteli, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodné k účelu, pro který ji Kupující-Spotřebitel požaduje a s nímž Prodejce souhlasil, a
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

2.2 Prodejce odpovídá Kupujícímu-Spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodejcem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodejce Kupujícímu-Spotřebiteli poskytl před uzavřením Smlouvy.

2.3 Prodejce není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 2.2.2, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

2.4 Odstavec 2.2 se nepoužije v případě, že Prodejce Kupujícího-Spotřebitele před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující-Spotřebitel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

2.5 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží Kupujícím – Spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující-Spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

2.6 Prodejce odpovídá Kupujícímu-Spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Smlouvy provedena Prodejcem nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím-Spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodejce nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

3. VADA ZBOŽÍ S DIGITÁLNÍMI VLASTNOSTMI

3.1 Je-li předmětem Smlouvy zboží s digitálními vlastnostmi, Prodejce zabezpečí, že budou Kupujícímu-Spotřebiteli poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu.

3.2 Vedle ujednaných aktualizací Prodejce zabezpečí, že budou Kupujícímu-Spotřebiteli poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 2, a že bude na jejich dostupnost upozorněn:

 • po dobu dvou let, mají-li být podle Smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
 • po dobu, po kterou to Kupující-Spotřebitel může rozumně očekávat, mají-li být podle Smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu zboží, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření Smlouvy a povaze závazku.

3.3 Odstavec 3.2 se nepoužije v případě, že Prodejce Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a Kupující-Spotřebitel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

3.4 Kupující-Spotřebitel není oprávněn žádnou aktualizaci odmítnout a každou aktualizaci je povinen provést v přiměřené době, od doby, kdy byl na aktualizaci upozorněn. Neprovedl-li Kupující-Spotřebitel aktualizaci podle odstavce 3.2 v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že Kupující-Spotřebitel nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu.

3.5 Mají-li být podle Smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle odstavce 3.2.1, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

4. NÁROKY PŘI VÝSKYTU VADY U ZBOŽÍ

4.1 S ohledem na skutečnost, že se jedná o použité zboží Kupující-Spotřebitel může vytknout vadu, která se vyskytne u zboží v době jednoho roku od převzetí.

4.2 Je-li předmětem koupě zboží s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle Smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může Kupující-Spotřebitel vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době jednoho roku od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší jednoho roku, má Kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.

4.3 Vytkl-li Kupující Prodejci vadu oprávněně, doba podle odstavců 4.1 a 4.2 neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat.

4.4 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží:

 • pokud vadu sám způsobil,
 • při opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • u použitého zboží při opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

4.5 Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:

 • dodání nového zboží bez vady nebo
 • opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

4.6 Prodejce může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

4.7 K odstranění vady převezme Prodejce zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, Prodejce provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

4.8 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:

 • Prodejce vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odstavcem 4.6 a 4.7,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo
 • 4.8.4 je z prohlášení Prodejce nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v době 30 dní od uplatnění reklamace nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

4.9 Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Kupující obdržel.

4.10 Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

4.11 Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodejce vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal.

5. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ PŘI DODÁNÍ PŘEPRAVCEM

5.1 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží příslušným přepravcem nebo poskytovatelem doručovacích služeb překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost obalu) podle Smlouvy a dokladu od přepravce.

5.2 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že do zásilky bylo neoprávněně vniknuto, resp., že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na zásilce vidět, že byla vystavena působení vlivům počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce přesto převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a bez zbytečného odkladu je oznámit Prodejci na kontaktním e-mailu uvedeném níže. Prodejce doporučuje pořídit zároveň fotodokumentaci balíku a/nebo poškozeného obalu.

6. POSTUP UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

6.1 V případě, že se v průběhu lhůty uvedené v článku 4 tohoto Reklamačního řádu projeví u zboží zakoupeném Kupujícím-Spotřebitelem a v průběhu zákonné lhůty u zboží zakoupeného Kupujícím – Podnikatelem vada, má Kupující právo vytknout vadu (reklamovat) zboží.

6.2 S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je Prodejce povinen přijmout reklamaci i v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle.

6.3 Kupující uplatní reklamaci u Prodejce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v tomto Reklamačním řádu, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady nebo jiného problému.

6.4 V oznámení o reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace (tj. jaká práva z vadného plnění uplatňuje). Pro tyto účely může Kupující využít vzor reklamačního listu, který je přílohou tohoto Reklamačního řádu.

6.5 Kupující je povinen předložit Prodejci spolu s reklamací reklamované zboží a doklad o zakoupení zboží u Prodejce (typicky fakturu, daňový nebo jiný doklad o nákupu). Pokud Kupující zboží zasílá Prodejci přepravní službou, je povinen zabalit zboží tak, aby předešel jakémukoli poškození při přepravě, a to spolu s veškerým příslušenstvím a dokumentací, které byly součástí originálního balení zboží. Prodejce nebude akceptovat zásilky zaslané na dobírku.

6.6 Prodejce vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

6.7 Reklamace zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující-Spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce s Kupujícím-Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

6.8 Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného Kupujícímu-Spotřebiteli na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v době 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. S přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je Kupující-Spotřebitel požadoval, lze ve složitých případech dobu prodloužit. O nutnosti prodloužit dobu na vyřízení reklamace vyrozumí Prodejce Kupujícího-Spotřebitele v dostatečné době písemně dopředu.

6.9 Po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace může Kupující-Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

6.10 Prodejce vydá Kupujícímu po vyřízení reklamace reklamované zboží a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.11 Případná záruka poskytovaná Prodejcem se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si zboží vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

6.12 U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na reklamaci, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů na e-mailovou adresu uvedenou níže v tomto Reklamačním řádu. Do e-mailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a přiloží doklady o vynaložení požadovaných nákladů (např. podací lístky nebo jiné doklady). O účelnosti vynaložení nákladů Kupujícím rozhoduje Prodejce.

6.13 Dokud Prodejce nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu zboží nebo její část.

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE

7.1 Pro účely komunikace je Kupující povinen využít některý z následujících kontaktů Prodejce:

 • e-mail: info@paleto.eu
 • adresa provozovny: Paleto s.r.o., Hradecká 1172/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
 • doručovací adresa: Paleto s.r.o. – Paleto.eu, K čáslavkám 170, 503 04 Černožice

7.2 Pro účely uplatňování reklamace je Kupující povinen využít některý z následujících kontaktů:

 • e-mail: info@paleto.eu
 • adresa provozovny: Paleto s.r.o., Hradecká 1172/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
 • v případě požadavku na opravu zboží: Paleto s.r.o. – Paleto.eu, K čáslavkám 170, 503 04 Černožice
 • doručovací adresa: Paleto s.r.o. – Paleto.eu, K čáslavkám 170, 503 04 Černožice

7.3 Prodejce bude Kupujícího kontaktovat způsobem, který Kupující využil ke komunikaci s Prodejcem, nebo na kontaktní údaje uvedené ve Smlouvě.

8. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Ustanovení tohoto Reklamačního řádu nemají vliv na práva a povinnosti Kupujícího dle Obchodních podmínek (zejm. co se týče práva na odstoupení od Smlouvy a dalších).

8.2 Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 17.1.2023