Společnost Paleto s.r.o., IČO: 17938635, se sídlem Hradecká 1172/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soud v Hradci Králové oddíl C 50607 (dále jen „Prodejce“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti při uzavírání kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) mezi osobami, které se registrovaly na platformě dostupné z webové stránky www.paleto.eu (dále jen „Platforma“), jež je provozována Provozovatelem, který v rámci Platformy pořádá online aukce (dále jen „Aukce“).

1.2. Smluvní stranou Kupní smlouvy je uživatel Platformy, jehož jménem Provozovatel nabízel ke koupi použité movité věci v rámci Aukce pořádané Provozovatelem (dále jen „Zboží“ a „Prodejce“) a jiný uživatel Platformy, který se v rámci Aukce stal vítězem nabídky (dále jen „Nabídka“), jejímž předmětem je Zboží (dále jen „Kupující“ a „Vítěz“).

1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat pouze písemně. Taková odchylná ujednání jsou součástí Kupní smlouvy a mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy od okamžiku jejího uzavření. Učiněním příhozu v rámci Platformy u konkrétní Nabídky, uživatel Platformy vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

1.4. Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy uživatelem Platformy je fyzická osoba, která jedná při uzavírání Kupní smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), tak i na případy, kdy uživatelem Platformy je osoba, jež jedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“).

1.5. Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní poměry z nich vyplývající, včetně Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, ÚHRADA KUPNÍ CENY

2.1. Kupní smlouva je mezi Prodejcem a Kupujícím uzavřena okamžikem, kdy se Kupující stane Vítězem Nabídky dle věty první odst. 3.6. obchodních podmínek upravujících práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Kupujícím (tzn. okamžikem uplynutí doby trvání Nabídky v rámci Aukce). Platnost Kupní smlouvy nastává okamžikem jejího uzavření. Účinnost Kupní smlouvy nastává okamžikem úhrady Kupní ceny v plné výši, za předpokladu, že je Kupní cena uhrazena ve lhůtě níže uvedené.

2.2. O výhře Nabídky v rámci Aukce je Kupující Prodejcem písemně informován (dále jen „Oznámení“), a to na e-mail Kupujícího uvedený v uživatelském účtu Kupujícího v rámci Platformy. Oznámení bude dále obsahovat informace o Předmětu Kupní smlouvy, výši Kupní ceny, případných Nákladech a lhůtu k úhradě Kupní ceny a případných Nákladů.

2.3. Předmětem Kupní smlouvy je Zboží, které bylo předmětem Nabídky, kterou Kupující (Vítěz) v rámci Aukce vyhrál (v těchto Obchodních podmínkách jen „Předmět Kupní smlouvy“).

2.4. Kupní cena za Předmět Kupní smlouvy je stanovena jako poslední kupní cena za Zboží, kterou Kupující za Zboží nabízené v Nabídce v rámci Aukce navrhl (v těchto Obchodních podmínkách jen „Kupní cena“). Kupní cena je uvedena bez DPH a bude k ní účtována DPH v zákonné výši.

2.5. Kupní cenu je Kupující povinen uhradit bezhotovostně, převodem na bankovní účet Prodejce uvedený v Oznámení, a to ve lhůtě uvedené v 7 (sedmi) dní ode dne doručení Oznámení, není-li v Oznámení uvedena jiná lhůta. Spolu s Kupní cenou je Kupující povinen uhradit také případné náklady spojené s balením a dodáním Předmětu Kupní smlouvy uvedenými v Oznámení (v těchto Obchodních podmínkách jen „Náklady“), není-li v rámci Platformy v okamžiku, kdy se Kupující stal Vítězem Nabídky uvedeno, že Náklady nese Prodejce.

2.6. Kupní cena včetně případných Nákladů je uhrazena okamžikem připsání částky rovnající se Kupní ceně a případným Nákladům na bankovní účet Prodejce uvedený v Oznámení. Prodejce bez zbytečného odkladu po úhradě Kupní ceny a případných Nákladů Kupujícímu písemně potvrdí, že Kupní cena včetně případných Nákladů byla uhrazena v souladu s Kupní smlouvou.

2.7. Pokud Kupující Kupní cenu včetně případných Nákladů neuhradí ve lhůtě 7 (sedmi) dní ode dne doručení Oznámení (případně je-li v Oznámení uvedena jiná lhůta, tak ve lhůtě uvedené v Oznámení), účinnost Kupní smlouvy nenastane a Kupní smlouva se ruší od počátku.

3. PŘEPRAVA A DODÁNÍ PŘEDMĚTU KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Zboží bude Kupujícímu odevzdáno do 15 (patnácti) dnů ode dne úhrady Kupní ceny, není-li v Oznámení uvedeno něco jiného.

3.2. Způsob přepravy a dodání Předmětu Kupní smlouvy zvolí Prodejce. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.3. Prodejce je povinen dodat Předmět Kupní smlouvy na doručovací adresu Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího v rámci Platformy (nedohodnou-li se Prodejce a Kupující písemně na jiné doručovací adrese) a Kupující je povinen převzít Předmět Kupní smlouvy při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Předmět Kupní smlouvy doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo písemně sjednáno, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Předmětu Kupní smlouvy, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.4. Má-li Prodejce zboží odeslat, odevzdá Předmět Kupní smlouvy Kupujícímu, který je Podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodejce odevzdá Předmět Kupní smlouvy Kupujícímu, který je Spotřebitelem, až jakmile zboží Spotřebiteli předá dopravce.

3.5. Je-li Prodejce v prodlení s odevzdáním Předmětu Kupní smlouvy, může Kupující-Spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodejce svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující-Spotřebitel poskytl. Kupující-Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodejce odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Kupní smlouvy anebo Kupující-Spotřebitel sdělil Prodejci před uzavřením Kupní smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodejce vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu-Spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která Kupující-Spotřebitel podle Kupní smlouvy uhradil.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který je Spotřebitelem:

4.1.1. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Předmětu Kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

4.1.2. Kupující však nemá právo odstoupit od Kupní smlouvy dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, pokud je předmětem Kupní smlouvy:

  • dodávka zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil,
    • dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Kupující porušil,
    • dodávka digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy, Spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od Kupní smlouvy zaniká a Prodejce mu poskytl potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě (v případě, že je předmětem závazku digitální obsah, který není dodán na hmotném nosiči, obsahuje potvrzení také údaj o tom, že Kupující výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy, a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od Kupní smlouvy podle ust. § 1837 písm. l) Občanského zákoníku);
    • dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím.

4.1.3. Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodejci odesláno ve lhůtě pro odstoupení od Kupní smlouvy. Podepsané oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodejce či jako přílohu ve formátu PDF na e-mail: info@paleto.eu

4.1.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Předmět Kupní smlouvy musí být Prodejci vrácen do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Vrácení zboží formou dobírky nebude Prodejcem akceptováno. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Předmětu Kupní smlouvy Prodejci, a to i v tom případě, kdy Předmět Kupní smlouvy nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.1.5. Odstoupí-li Kupující platně od Kupní smlouvy, Prodejce vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Prodejce však není povinen vrátit Kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží Prodejce odeslal.

4.1.6. Prodejce je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem případného poškození nebo opotřebení vráceného zboží. Nárok na náhradu případné škody vzniklé na zboží je Prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.1.7. Kupující, který je Spotřebitelem, může od Kupní smlouvy dále odstoupit v případech stanovených v reklamačním řádu Prodejce, má-li Prodejce reklamační řád.

4.2. Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který je Podnikatelem:

4.2.1. Kupující, který je Podnikatelem, může od Kupní smlouvy odstoupit pouze v následujících případech:

  • v případě podstatného porušení Kupní smlouvy ze strany Prodejce, za předpokladu, že Kupující o tomto Prodejce písemně vyrozuměl a poskytl mu přiměřenou lhůtu, ne kratší než 10 (deset) pracovních dnů, ke zjednání nápravy, nebo
    • v případech stanovených v reklamačním řádu Prodejce, má-li prodejce reklamační řád.

4.2.2. Ustanovení odst. 4.1.3 až 4.1.6 těchto Obchodních podmínek upravující postup při odstoupení od Kupní smlouvy se použijí na Podnikatele obdobně.

4.2.3. Ostatní zákonné možnosti odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího – Podnikatele jsou vyloučeny.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Práva a povinnosti Prodejce a Kupujícího plynoucí z vadného plnění jsou upraveny v reklamačním řádu Prodejce, který je Kupujícímu zaslán spolu s Oznámením. Pokud prodejce reklamační řád nemá nebo neupravuje-li reklamační řád určitou oblast či otázku, postupuje se dle účinné zákonné úpravy.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Kupující byl informován o zpracování osobních údajů Prodejcem, a to prostřednictvím informačního dokumentu vydaného Prodejcem.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny Předmětu Kupní smlouvy. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu Kupní smlouvy, případně nepřevezme-li Kupující Předmět Kupní smlouvy, ačkoli mu Prodejce umožnil s ním nakládat.

7.2. Prodejce nenese odpovědnost za užívání Předmětu Kupní smlouvy způsobem, který neodpovídá účelovému určení Předmětu Kupní smlouvy, nebo které je v rozporu s instrukcemi k použití daného Předmětu Kupní smlouvy poskytnutými Prodejcem. Prodejce též neodpovídá za případnou škodu nebo vady Předmětu Kupní smlouvy vzniklé v důsledku užívání zboží takovým nesprávným způsobem.

7.3. V případě, že Prodejce není schopen plnit řádně a včas Kupní smlouvu z důvodu zásahu vyšší moci (jakožto mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Prodejce), bude o tom Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Veškeré lhůty k plnění Prodejce se prodlužují o dobu, po kterou překážka vyšší moci trvá. Ustanovení
§ 2913 Občanského zákoníku tímto není dotčeno.

7.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby příslušných poskytovatelů služeb komunikace na dálku.

7.5. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.

7.6. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřené Kuní smlouvy jsou archivovány Prodejcem v elektronické formě. Kupujícímu je poskytnuto e-mailové potvrzení o uzavření Kupní smlouvy dle těchto Obchodních podmínek.

8. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1. V případě, že dojde mezi Kupujícím, který je Spotřebitelem, a Prodejcem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující – Spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz

8.2. K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

9. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

9.1. Všechna oznámení mezi Prodejcem Kupujícím, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám nebo ke Kupní smlouvě, příp. která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena.

10. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

10.2. Smluvní strany přebírají podle ustanovení § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.

10.3. Žádná smluvní strana nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za druhou smluvní stranou bez jejího písemného souhlasu.

10.4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.01.2023.