Společnost Paleto s.r.o., IČO: 17938635, se sídlem Hradecká 1172/3, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném C 50607 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále jen „Provozovatel“) platformy – online aukčního systému dostupného z webové stránky www.paleto.eu (dále jen „Platforma“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatel prostřednictvím Platformy pořádá online aukce, v rámci kterých jménem uživatelů Platformy, kteří mají zájem o prodej použitých movitých věcí (dále jen „Zboží“ a „Prodejce“), nabízí Zboží ke koupi jiným uživatelům Platformy (dále jen „Uživatel“). Účelem pořádání online aukcí je zprostředkování příležitosti k uzavření kupní smlouvy mezi Prodejcem a Uživatelem (dále jen „Kupní smlouva“).

1.2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů (fyzických a právnických osob), kteří se do Platformy registrovali postupem dle čl. 2 těchto Obchodních podmínek, vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě Provozovatel umožňuje Uživatelům využívat služby Platformy.

1.3. Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Uživatelem Platformy je fyzická osoba, která jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), tak i na případy, kdy Uživatelem Platformy je osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“).

1.4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat pouze písemně. Taková odchylná ujednání jsou součástí Smlouvy a mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku jejího uzavření.

1.5. Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní poměry z nich vyplývající, včetně Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Uživatelem může být pouze osoba, která má bydliště nebo sídlo na území Evropské unie.

2.2. K uzavření Smlouvy dochází na základě registrace Uživatele postupem dle tohoto čl. 2 Obchodních podmínek (dále jen „Registrace“).

2.3. Uživatel provede Registraci prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře dostupného v rámci Platformy. Za tímto účelem je povinen vyplnit všechny údaje vyžadované elektronickým formulářem jako povinné. Uživatel je povinen uvádět pouze správné, úplné a aktuální údaje.

2.4. Fyzická osoba může samostatně provést registraci, pokud v den dokončení registrace dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná. Fyzická osoba provádějící registraci za právnickou osobu musí k takovému jednání za právnickou osobu být oprávněna, zejména musí být plně svéprávná a mít oprávnění za Uživatele provést registraci a uzavírat Smlouvy (dále jen „Pověřená osoba“). Odesláním vyplněného registračního formuláře Pověřená osoba stvrzuje, že má veškerá potřebná zmocnění a oprávnění k tomu, aby takto za Uživatele jednala. Pověřená osoba není smluvní stranou Smlouvy, tou je vždy pouze Uživatel.

2.5. Odesláním registračního formuláře Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s jejich zněním souhlasí. Uživatel rovněž potvrzuje, že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů dostupné k nahlédnutí mj. v rámci Platformy.

2.6. Po odeslání registračního formuláře Provozovateli je Uživatel – právnická osoba povinen ověřit svou e-mailovou adresu a telefonní číslo, a to dle pokynů Provozovatele. Okamžikem ověření e-mailové adresy a telefonního čísla Uživatele dojde k dokončení Registrace a k uzavření Smlouvy.

2.7. V případě Uživatelů – fyzických osob je podmínkou dokončení Registrace a uzavření Smlouvy (kromě podmínek uvedených v odst. 2.6 těchto Obchodních podmínek) také ověření bankovního účtu, a to provedením ověřovací platby. Uživatel provede ověřovací platbu ve výši 1 Kč (jedné koruny české) bezhotovostním převodem z bankovního účtu vedeného na jméno Uživatele zadaného v procesu Registrace, a to v souladu s pokyny Provozovatele. Okamžikem ověření e-mailové adresy, telefonního čísla a bankovního účtu Uživatele dojde k dokončení Registrace a k uzavření Smlouvy. Přijatou ověřovací platbu Provozovatel bezodkladně vrátí Uživateli.

2.8. Na základě uzavření Smlouvy je Uživateli automaticky vytvořen uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“).

2.9. Uživatelský účet náleží vždy jednomu Uživateli. Uživatel může mít vždy pouze jeden Uživatelský účet.

2.10. Za správnost a pravdivost veškerých údajů uvedených v Uživatelském účtu odpovídá Uživatel. Při jakékoli jejich změně je Uživatel povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti Uživatele dle tohoto odstavce.

2.11. Pro přístup do Uživatelského účtu je třeba správně zadat přihlašovací údaje Uživatele. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje náležitě chránit a zabránit jakékoli třetí osobě v přístupu k přístupovým údajům nebo k Uživatelskému účtu (třetími osobami nejsou Pověřené osoby). V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití musí Uživatel bez zbytečného odkladu své přístupové údaje změnit a informovat o tomto podezření Provozovatele.

2.12. Uživatel není oprávněn umožnit jakékoli třetí osobě užívání jeho Uživatelského účtu. Uživatel je odpovědný za aktivitu probíhající v rámci jeho Uživatelského účtu, nehledě na to, zda ji činí Uživatel, Pověřená osoba, jiná osoba Uživatelem pověřená či jiná třetí osoba.

2.13. Provozovatel neodpovídá za újmu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu k Uživatelskému účtu třetí osobou v důsledku nedodržení povinností Uživatele vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

2.14. Uživatel je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit a ukončit tím Registraci prostřednictvím rozhraní Platformy. Tím nejsou dotčeny případně uzavřené Kupní smlouvy mezi Prodejcem a Uživatelem.

2.15. Provozovatel může Uživateli kdykoliv zrušit Uživatelský účet a ukončit tím Registraci, a to zejména v případě, kdy Uživatel neuhradí kupní cenu v souladu s Kupní smlouvou, dále kdy Uživatel svůj Uživatelský účet déle než 1 (jeden) rok nevyužívá, v případě, kdy Uživatel poruší jiné povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek, či v jiných případech podle uvážení Provozovatele. O zrušení Uživatelského účtu Provozovatel Uživatele vyrozumí e-mailem. Uživatelé, kterým byl Uživatelský účet Provozovatelem zrušen, nemohou dále uzavírat Kupní smlouvy a využívat další služby, které Platforma nabízí.

3. PRŮBĚH AUKCE

3.1. Provozovatel prostřednictvím Platformy činí za Prodejce nabídku ke koupi Zboží v rámci online aukce (dále jen „Nabídka“), a to tak, že Nabídku na dobu předem určenou Provozovatelem Platformy (dále jen „Doba trvání Nabídky“) vystavuje v rámci Platformy. Konkrétní Doba trvání Nabídky je uvedena u konkrétní Nabídky v rámci Platformy.

3.2. Informace o tom, jaké Zboží je součástí konkrétní Nabídky, informace o Prodejci a o případných nákladech na dopravu jsou uvedeny u dané Nabídky spolu s ilustrativní fotografií.

3.3. Uživatel, který má zájem o koupi Zboží nabízené Provozovatelem v rámci Nabídky (tzn. o uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je Zboží nabízené Provozovatelem v rámci Nabídky), nabídne v Době trvání Nabídky nejvyšší cenu, za kterou je ochoten Zboží koupit, a to formou tzv. příhozů (dále jen „Příhoz“). Minimální hodnotu Příhozu určuje Provozovatel. Po provedení Příhozu není možné Příhoz zrušit. Učiněním Příhozu vyjadřuje Uživatel souhlas s obchodními podmínkami upravující práva a povinnosti mezi Uživateli (resp. mezi Uživatelem, který učinil příhoz a Prodejcem) vzniklá v souvislosti s prodejem Zboží, které jsou dostupné v rámci Platformy u konkrétní Nabídky.

3.4. Učiněním Příhozu dává Uživatel neodvolatelný souhlas s tím, že v případě vítězství Nabídky, bude mezi Uživatelem a Prodejcem uzavřena Kupní smlouva.

3.5. Nabídka končí v okamžiku uplynutí Doby trvání Nabídky, přičemž pokud není u Nabídky uvedeno jinak, každý Příhoz učiněný v posledních sekundách před uplynutím Doby trvání Nabídky prodlouží Dobu trvání Nabídky o 180 sekund.

3.6. Uživatel, který k okamžiku uplynutí Doby trvání Nabídky formou Příhozu nabídl nejvyšší kupní cenu za Zboží, se stává vítězem Nabídky (dále jen „Vítěz“). O vítězství a uzavření Kupní smlouvy bude Vítěz písemně informován na e-mail uvedený v Uživatelském účtu Provozovatelem.

3.7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že kupní cena za Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodejcem a Vítězem okamžikem dle věty první odst. 3.6 těchto Obchodních podmínek, bude stanovena jako nejvyšší kupní cena navržená v rámci Nabídky formou Příhozů (dále jen „Kupní cena“). Kupní cena je uvedena bez DPH. Podmínky úhrady Kupní ceny, náklady na dodání Zboží a další práva a povinnosti vzniklá v souvislosti s prodejem Zboží mezi Prodejcem a Uživatelem upravují příslušné obchodní podmínky dostupné u příslušné Nabídky a Kupní smlouva.

4. POZASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

4.1. Provozovatel je oprávněn v případě neuhrazení Kupní ceny v souladu s Kupní smlouvou ze strany Vítěze pozastavit dočasně Uživatelský účet. Provozovatel je oprávněn dočasně pozastavit Uživatelský účet také v případě podezření na porušení Smlouvy ze strany Uživatele, a to na dobu nutnou k ověření nebo vyvrácení podezření. O pozastavení Uživatelského účtu a jeho důvodu Provozovatel vyrozumí Uživatele e-mailem uvedeným v Uživatelském účtu. Uživateli v souvislosti s pozastavením Uživatelského účtu nevznikají vůči Provozovateli žádné nároky.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Uživatel byl informován o zpracování osobních údajů Provozovatelem, a to prostřednictvím informačního dokumentu vydaného Provozovatelem, který je mj. dostupný v rámci Platformy. 

6. UŽÍVÁNÍ A PROVOZ PLATFORMY

6.1. Platforma, včetně jejího obsahu a software zajišťujícího jeho chod, jsou nehmotnými statky chráněnými zákonem, především jako autorská díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění, případně jako jiné nehmotné statky chráněné zákonem.

6.2. Uživatel je Platformu a další chráněné statky v ní obsažené užívat pouze po dobu, k účelům, v rozsahu a způsoby nezbytnými k užívání Platformy a v souladu s těmito Obchodními podmínkami (tj. zejm. k Registraci, užívání Uživatelského účtu a činění Příhozů v rámci Nabídek dle Obchodních podmínek). Uživatel není oprávněn Platformu ani její obsah užít zejména k jiným účelům (ať už ve vlastní prospěch nebo v prospěch třetí osoby). Uživatel nesmí do Platformy ani jejího obsahu jakkoli zasahovat, upravovat jí, provádět dekompilaci, spojit jí s jiným dílem nebo jí zařadit do díla souborného.

6.3. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byla Platforma dostupná a funkční. Uživatel však bere na vědomí, že Platforma nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. třetích osob. Provozovateli v případě nedostupností či nefunkčností Platformy nevznikají žádné nároky z vadného plnění nebo na náhradu újmy.

7. UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K OBSAHU UŽIVATELE

7.1. Pokud Uživatel nahraje do Platformy jakýkoli chráněný nehmotný statek (zejm. jako autorské dílo nebo jiný statek chráněný právy duševního vlastnictví) (dále jen „Obsah Uživatele“), nahráním Obsahu Uživatele poskytuje Uživatel Provozovateli nevýhradní licenci k užití Obsahu Uživatele, a to na celou dobu trvání práv k nehmotnému statku, celosvětově a pro účely plnění Smlouvy (zobrazení v Platformě a zajištění chodu Platformy a jejích jednotlivých funkcí, k propagaci Platformy) pro užití v rozsahu a způsoby k tomu potřebnými. Provozovatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Uživatel tímto současně uděluje souhlas k postoupení licence na třetí osobu. Uživatel licenci k Obsahu Uživatele poskytuje jako bezúplatnou a nemá nárok na jakoukoli odměnu v souvislosti s jejím poskytnutím ani užíváním Obsahu Uživatele ze strany Provozovatele. Provozovatel a Uživatel vylučují nárok na jakoukoli dodatečnou odměnu za poskytnutí licence k Obsahu Uživatele, ledaže tuto není možné dohodou stran vyloučit. Pokud je to třeba k plnění Smlouvy, Provozovatel je oprávněn Obsah Uživatele zveřejnit, měnit, zpracovávat, spojit jej s jinými díly nebo jej zařadit do souborného díla, případně dokončit nehotový Obsah Uživatele.

8. ODPOVĚDNOST, NÁHRADA ŠKODY

8.1. Provozovatel není odpovědný za vady Zboží Prodejce ani za jakoukoliv újmu (majetkovou či nemajetkovou) způsobenou Prodejcem Uživateli na základě Kupní smlouvy. Za takové vady a/nebo újmu je odpovědný pouze Prodejce.

8.2. Provozovatel a Uživatel sjednávají, že Provozovatel bude hradit Uživateli, který je Podnikatelem, pouze újmu způsobenou hrubou nedbalostí nebo úmyslem Provozovatele, nebo takovou újmu, u níž se nároku na její uhrazení nelze platně vzdát.

9. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

9.1. V případě, že dojde mezi Uživatelem, který je Spotřebitelem, a Provozovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel – Spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz

9.2. K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

10. PODPORA

10.1. Uživatel může kontaktovat Provozovatele za účelem řešení funkčnosti Platformy, zejména v případech, kdy je Platforma nebo její dílčí funkce nefunkční nebo nedostupné. Pro kontaktování Provozovatele v těchto případech využijte:

10.2. Provozovatel bude Uživatele informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Uživatel využil ke kontaktu.

11. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

11.1. Všechna oznámení mezi Provozovatelem a Uživatelem, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, ke Smlouvě nebo Registraci, příp. která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen i pokud je oznámení zasláno v elektronické podobě jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF prostřednictvím následujících kontaktů:

  • kontaktní údaje Provozovatele: e-mail: info@paleto.eu, adresa: sídlo Provozovatele;
  • kontaktní e-mail Uživatele uvedený v Uživatelském účtu.

Provozovatel a Uživatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat (tj. aktualizují své údaje v Uživatelském účtu) nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů.

12. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Uživatel nese veškeré náklady prostředků komunikace na dálku, které mu vzniknou při uzavírání a plnění Smlouvy.

12.2. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna v rámci Platformy a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v Uživatelském účtu. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývá předchozí znění Obchodních podmínek účinnosti. V případě, že se změnami Uživatel nesouhlasí, má právo Smlouvu vypovědět ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek.

12.3. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické formě. Uživateli je poskytnuto e-mailové potvrzení o uzavření Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek.

12.4. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo nevynutitelné, nemá taková skutečnost vliv na platnost ani vynutitelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.

12.5. Smluvní strany nejsou oprávněné převést ani jinak zatížit své pohledávky za druhou Smluvní stranou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

12.6. Obě Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

12.7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

12.8. Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

12.9. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 17.01.2023.